چهارشنبه 02 تیر 1400
Menu

اسلایدر خبری

جستجوی خبر

خبرخوان

اجرای موفقیت آمیزپروژه نصبDry Gas Sealروي کمپرسورC۱-۲۵۱

اجرای موفقیت آمیزپروژه نصبDry Gas Sealروي کمپرسورC۱-۲۵۱
برخلاف سیستم آب بندی روغنی که ازروغن فشاربالابراي جلوگيري ازنشت گازداخل کمپرسوربطرف بيرون استفاده مي شودوداراي يک سيستم عريض وطويل روغنكاري است وهزينه هاي اوليه وتعميرنگهداري وبهره برداري بالابوددرسيستم آب بندي جديدكه مثل يك مكانيكال سيل پيشرفته كارمي كندسطوح آب بندي روي يك بالشتك گازي كه بافاصله چندميكروني روي هم مي چرخندعمل مي كندوهيچ گونه اصطكاكي بين سطوح آب بندي وجودنداردوكم بودن فاصله بين سطوح باعث مي شودمقدارنشتي گازدرحدبسياركمي باشد.
رئیس نگهداری و تعمیرات ماشين آلات دوار شرکت پالايش نفت اصفهان با اعلام اين خبر گفت: حمايت  مديريت و همت وتلاش کليه همکاران موجب شداين پروژه بدون هيچ گونه مشكلي باموفقيت انجام  وحتي كليه نقاط ضعفي كه دراجراي پروژه هاي قبلي روي كمپرسورهاي ديگرنيزوجودداشت برطرف و كمپرسور بدون هيچ گونه مشكلي راه اندازي  وتحويل عمليات گردد.
مهندس مهدی نصرآزادانی افزود: اجرای اين پروژه در کمپرسور C-۲۵۱ واحد تبديل کاتاليستي شماره دو ، با صرف هزينه اي سنگين وتوسط يک تيم شش نفره ازكارشناسان آلماني شركت بورگمن درمدت طولاني تري انجام شده بود. اما اين پروژه ، باصرف هزينه ناچيزي وبا بهره گيري ازدانش تجربه وتخصص مهندسين وتكنسين هاي شركت پالايش نفت اصفهان  وبدون كمك شركت هاي خارجي انجام شد.
برای انجام پروژه مزبورعلاوه برتغییراتي که روي قطعات داخلي کمپرسورانجام شدنيازبه انجام حجم زيادي ازلوله کشي ازكمپرسوربه سمت پانل وازسمت پانل بطرف كمپرسورمشعل واتمسفرو.....نيزبودكه بخشي ازآنهاقبل ازشروع تعميرات اساسي پيش سازي وبخش اعظم آن نيزدرطول تعميرات اساسي اجراشد.
وی همچنین  مزایاي اين پروژه  را برشمرد:
جلوگیری ازهدرروی روزانه حدود۵۰۰ليترروغن(خروجي تراپ ها)که باتوجه به قيمت هاي خريد حدوديک ميلياردتومان درسال صرفه جوئي دربرخواهدداشت. که بادرنظرگرفتن هزينه هاي بالاسري وهزينه هاي نقل وانتقالات روغن داخل پالايشگاه ونفرساعت مصروفه جهت شارژو.......به مراتب بالاترخواهدبود.
حذف کامل سیستم سیل اویل که منجربه: 
الف-حذف پمپ سیستم سیل اویل که قدرت الکتروموتورآن ۲۰HP است که صرفه جوئي ساليانه آن حدود۱۲۸MW است. 
ب-حذف کولرروغن سیستم سیل اویل باظرفيت۶۱۴۰۰BTU/HRکه طبق ديتاشيت کولرمقدارآب موردنيازبراي خنك كردن روغن۲۷GPM است كه اين مقدارآب صرفه جوئي خواهدشد.
کاهش نشتی گازپروسس که مقدارنشت محاسبه شده ازسیل های روغني که ازمسيرونت تراپ هابه سمت FlareياFuel Gasعبورمي كندطبق محاسبات انجام شده درسيل هاي روغني حدود۷۰۰۰NL/Minبراي هرتراپ است(مجموعا ۱۴۰۰۰NL/Min)درصورتي كه مقدارگازنشت شده سيل هاي جديد(كه روي پانل مونيتورمي شود)براي هردوسيل حداكثر۲۰NL/Minاست .
کم بودن اصطکاک لغزشی بین سطوح آب بندی سيل هاي خشك نسبت به سيل هاي روغني به دليل حركت سطوح آب بندي D.G.Sروي فيلم نازك گازاصطكاك داخلي سيل حذف و باعث كاهش بخارمصرفي توربين كمپرسورخواهدشد. مراجع معتبرتوان مصرفي اصطكاكي سيل هاي روغني راحدود۵KW اعلام مي كنندكه صرفه اقتصادي ساليانه آن حدود۴۳MWمي شود. 
افزایش سهولت عملیاتی بخصوص درحين راه اندازي بستن وحين کمپرسورکه باعث کاهش ريسك هاي ناشي ازخطاهاي انساني وسيستمي كه درسيل هاي روغني بارهاشاهدFailكردن سيل اين كمپرسورهادرحين راه اندازي بوده ايم مي شدكه باعث تاخيرچندروزه درراه اندازي واحدهاو...مي گرديد. 
بالاتربودن قابلیت اعتمادواطمینان سیل هاي جديدنسبت به سيل هاي روغني که احتمال ورودروغن سيل اويل  داخل گازپروسس کمپرسورکه باعث ايجادمشكلاتي براي كاتاليست هاي واحد مي شود به طوركامل منتفي است.
نیازکمتر سیل های خشک نسبت به سيل هاي روغني به پروسس گاز(بافرگاز)که طبق نظربرخي ازمراجع معتبربافرگازموردنيازبراي سيل هاي خشك حدوديك دهم سيل هاي روغني است كه منجربه بالارفتن راندمان حجمي كمپرسورخواهدشد.
برخلاف سیل های روغنی که درزمانFailکردن سيل هاي هردوطرف کمپرسورآسيب 
می بیندوبلااستثناء Sleeveهای نصب شده روي رتورکمپرسوردچارسوختگي مي شدواجبارامي بايست کل کمپرسوردمونتاژمي شد(بيرون آوردن باندل كمپرسورازداخل محفظه بشكه اي)ورتوربراي تعميربه كارگاه ارسال مي شدكه نيازبه صرف وقت وهزينه زيادي داشت درسيستم آب بندي جديدكاركردسيل هاي دوطرف ازهم مجزااست ودرزمانFail احتمال آسيب ديدن هردوسيل بسياركم است وتعويض اين سيل ها به مراتب راحت تر ودرزمان بسياركمتري سيل قابل تعويض است وبه دليل عدم خرابي رتورهيچ نيازي به دمونتاژكامل كمپرسورنمي باشد و باعث كمترشدن زمان تعميروكاهش زمان توقف واحدمي گردد .
باتوجه به این که درطی سال های گذشته واحدمديريت روغن اين قسمت باحداکثرظرفيت خودفقط قادربه تصفيه وتامين روغن مصرفي سيل اويل کمپرسورمزبوروكمپرسورC۲-۶۰۲بودحذف مصرف روغن اين كمپرسورباعث مي شودتاامكان تصفيه بيش ازهزاربشگه روغن ضايعاتي كه درطي سالهاي اخيردرانبارجمع آوري شده  فراهم شودكه علاوه برمسائل اقتصادي باعث تامين روغن HB-۱۰۰چندين سال آينده پالايشگاه خواهدشد.
عدم نیازبه تعدادزیادی ازقطعات روي سيستم آب بندي قديمي اعم ازسيل هاوقطعات داخلي آنهاپمپ هاي سيل اويل تراپ هاکنترل ولوهاي کنترل کننده فشارروغن وگازتاپ تانك وتعدادزيادي ازقطعات ابزاردقيق و......كه امكان حذف كدانبارداري  قطعات زيادي درانباروجوددارد.
باعنایت به این که درطی سالهاي گذشته چندين شرکت داخلي به دانش فني وتکنولوژي ساخت وتعميرسيل هاي خشك بطوركامل وباهزينه هائي به مراتب كمترازشركت هاي خارجي دست يافته اند لذا تحريم هاي اقتصادي نيزنمي تواندخللي درتعميرات اين كمپرسورهاايجاد نمايد.
نصرآزادانی درپایان گفت: ازحمایت هاي مديران محترم شرکت وهمچنين همکاريهاي مجموعه کارشناسان و دست اندركاران نگهداري وتعميرات ماشين آلات دوار بخصوص مسئولين ومهندسين كارگاه تعميرات تلمبه كه درطي سالهاي گذشته علي رغم فرسوده شدن تدريجي دستگاههاوكمبودقطعات يدكي ومشكلات قطعات ساخت داخل وكمبودنيروي انساني مشكلات كوچك وبزرگ ماشين آلات دواررامرتفع نمودندوباساخت پمپ هاي فرآيندي متعددوبازسازي قطعات گران قيمت وبهينه سازي ماشين آلات وبازسازي كمپرسورچهارمرحله اي كلارك واحدهواي فشرده وساخت دستگاه ميكروبالانس وتعميرواصلاح طراحي پينيون هاي دوربالاي كمپرسورهاي كلارك وتغييرسيستم آب بندي پمپ هاي وكيوم باتوم P-۲۰۰۳به مكانيكال سيل بدون نشتي طراحي وساخت وجايگزين نمودن هوزينگ برينگ هاي جديدبجاي فلنچ برينگ هاي قديمي مربوط به فن هاي هوائي وساخت قطعات كوچك وبزرگ وپيچيده ماشين آلات و.........درطي سالهاي گذشته افتخارآفريني كرده اندوباعث مباهات شركت شده اندقدرداني نمود واجراي موفقيت آميزاين پروژه كه بااتكال به نيروي لايزال الهي ودانش وتخصص كليه قسمت هاي شركت اعم ازمهندسي عمومي، نوسازي، تعميرات ابزاردقيق وهمكاران بهره برداري باموفقيت اجراو باعث مباهات شركت گرديد را به كليه همكاران تبريك وتهنيت گفت وبراي همه آنهاازدرگاه ايزدمنان سلامتي و توفيقات روزافزون مسئلت نمود وافزود: انشااله در آينده نيز باحمايت وپشتيباني آنهاشاهد اجراي پروژه جايگزيني سيل خشك روي كمپرسور C۲-۶۰۲ واحد آيزوماكس باشيم.
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.